Post Name Qualification D.O.J
Professor Dr. S. Srinivas M.B.B.S. M.D 03-01-2023
Dr. Perumal M.Sc., Ph.D., 01-09-2023
Associate Professor Dr. Kiran M.B.B.S., M.D., 03-03-2023
Dr. Ashok M.SC Ph.D 22-02-2023
Dr. Usha Kannan M.B.B.S., M.D., 01-02-2023
Assistant Professor Dr. Lakshana M.B.B.S., M.D., 01-09-2022
Tutor Mr. Ravi M.Sc., 06-08-2022
Mr. Sathish Kumar M.Sc., 21-03-2022
Senior Residents Dr. Seema Atul Kadam M.B.B.S., M.D., 01-09-2023
Dr.I.Dinesh M.B.B.S., M.D 01-06-2023
Dr. Sailesh Reddy T M.B.B.S., M.D., 28-07-2023
Dr. Anupuma James M.B.B.S., M.D., 19-07-2023
Dr. K. Amarntah M.B.B.S., M.D., 19-07-2023
Junior Residents Dr. Navinkumar A MBBS 30-08-2021
Dr. Saranaya Nancy M.B.B.S, 06-10-2023
Dr.R.Ragunath M.B.B.S 03-09-2020
Dr. P. Karthika M.B.B.S, 12-09-2023
Dr.P.K.Raksha Khaveyya M.B.B.S 03-09-2021